multimedia-chemia | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

multimedia-chemia

CHEMIA

DVD

DVD 1187 Bank nauki - przyroda, Wideoteka Edukacyjna, [2010] (146’) [DVD]
1. Ropa naftowa (5'),
2. Tlen i azot (5'),
3. Redukowanie tlenków metali (5'),
4. Elektroliza stopionych związków (4'),
5. Elektroliza roztworów (4'),
6. Galwanizacja powlekanie elektrolityczne (6'),
7. Aktywność chemiczna (8'),
8. Metale (6'),
9. Ruch cząsteczek ruchy Browna (5'),
10. Dyfuzja (5'),
11. Zmiany stanu skupienia (5'),
12. Fale - wiadomości wstępne (3'),
13. Odbicie fali (5'),
14. Załamanie fali (5'),
15. Widmo promieniowania elektromagnetycznego widmo światła widzialnego (4'),
16. Fale dłuższe od widzialnych ( 6'),
17. Fale krótsze od widzialnych (6'),
18. Elektryczność i magnetyzm, elektrostatyka (6'),
19. Magnetyzm (4'),
20. Wytwarzanie prądu elektrycznego (5'),
21. Reakcje chemiczne w biologii - fotosynteza (5'),
22. Oddychanie (4'),
23. Enzymy (5'),
24. Komórki i tkanki (4'),
25. Komórki roślinne (5'),                                
26. Podział komórki (6'),
27. Energia i cykle przyrodnicze - przepływ energii w przyrodzie (5'),
28. Cykl węglowy w przyrodzie (5'),
29. Cykl azotowy (4').
 

VHS

KASETA 25
 1. Energia chemiczna cz.1 (9’)
 2. Energia chemiczna cz.2 (12’)
 3. Cząsteczka wodoru (7’)
 4. Aktywność chemiczna metali (14’)
KASETA 151
 1. Molekularna teoria budowy materii (29’)
 2. Substancje chemiczne i ich przemiany (29’)
 3. Stany skupienia materii (27’)
 4. Budowa atomu (29’)
 5. Układ okresowy pierwiastków (28’)
 6. Budowa atomu a właściwości chemiczne pierwiastków (28’)
KASETA 152 Wiązania chemiczne w cząsteczkach (29’) 
 1. Tlenki, wodorotlenki, kwasy (28’)
 2. Sole (30’)
 3. Roztwory (31’)
 4. Stężenia roztworów (30’)
 5. Dysocjacja elektrolityczna (30’)
KASETA 153
 1. Reakcja chemiczna w roztworach elektrolitów (29’)
 2. Reakcje utleniania – redukcji (30’)
 3. Szereg elektrochemiczny metali (31’)
 4. Elektroliza (28’)
 5. Powtórzenie cz.1 (30’)
 6. Charakterystyka metali. Litowce (27’)
KASETA 154
 1. Berylowce, żelazowce (29’)
 2. Charakterystyka niemetali. Tlenowce (31’)
 3. Azotowce (29’)
 4. Węglowce (28’)
 5. Węglowodory nasycone (29’)
 6. Węglowodory nienasycone i aromatyczne (31’)
KASETA 449 
 1. Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz spalanie metali i niemetali w powietrzu i w tlenie (7’)
 2. Laboratoryjne  otrzymywanie dwutlenku węgla oraz badanie jego właściwości (5’)
 3. Laboratoryjne otrzymywanie wodoru oraz badanie jego właściwości (7’)
 4. Elektroliza wody (4’)
 5. Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru (3’)
 6. Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego (8’)
 7. Otrzymywanie kwasu siarkowego i badanie  jego właściwości (10’)
 8. Badanie właściwości kwasu azotowego (5’)
 9. Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jego właściwości (5’)
 10. Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie metali na wodę oraz badanie ich właściwości (13’)
KASETA 450
 1. Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie wody na tlenki metali (10’)
 2. Otrzymywanie i właściwości amoniaku (3’)
 3. Wykrywanie wodorotlenków i badanie ich właściwości (10’)
 4. Reakcje kwasów z zasadami (9’)
 5. Wykrywanie węgla w substancjach naturalnych (8’)
 6. Otrzymywanie metanu i badanie jego właściwości (6’)
 7. Otrzymywanie i badanie właściwości etanu (4’)
 8. Otrzymywanie etynu i  badanie jego właściwości (7’)
 9. Wykrywanie alkoholu (8’)
 10. Otrzymywanie mydła (10’)
KASETA 451
 1. Badanie  napięcia powierzchniowego (10’)
 2. Reakcje estryfikacji (7’)
 3. Badanie składu produktów spożywczych (14’)
 4. Metody identyfikacji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (10’)
 5. Badanie składu chemicznego białek (12’)
 6. Badanie właściwości białek (12’)
 7. Badanie składu chemicznego cukrów (6’)
 8. Badanie właściwości celulozy (12’)
 9. Rozróżnianie tworzyw syntetycznych (4’)
 10. Wiązania chemiczne (15’)
KASETA 452
 1. Rozdzielanie roztworów poprzez destylację (7’)
 2. Rozdzielanie mieszanin poprzez sączenie (8’)
 3. Badanie rozpuszczalności substancji (12’)
 4. Właściwości fizyczne pierwiastków  (11’)
 5. Zależność właściwości fizycznych pierwiastków od ich miejsca w układzie okresowym (9’)
 6. Główne tendencje zmian w układzie okresowym (9’)
 7. Historia odkryć pierwiastków  (6’)
 8. Krystalizacja (6’)
 9. Fizykochemiczne właściwości wody (7’)
 10. Metody rozróżnienia i identyfikacji pierwiastków i związków chemicznych (9’)
KASETA 453
 1. Modelowe wyjaśnienie ziarnistej budowy materii (9’)
 2. Modelowanie przebiegu reakcji chemicznej (7’)
 3. Wzory strukturalne i sumaryczne związków chemicznych (6’)
 4. Budowa atomu (5’)
 5. Układ okresowy pierwiastków  (16’)
 6. Modelowe wyjaśnienie budowy cząsteczek kwasów, zasad i soli (7’)
 7. Elektroliza (6’)
 8. Korozja (7’)
 9. Budowa cząsteczek węglowodorów nasyconych i nienasyconych (9’)
 10. Budowa cząsteczek pochodnych węglowodorów (10’)
 11. Na czym polega mycie i pranie (6’)
 12. Modelowanie równań reakcji estryfikacji (7’)
 13. Modelowanie ogólnej struktury tłuszczów (5’)
 14. Struktura białka (8’)
 15. Budowa skrobi i jej właściwości (5’)
KASETA 454
 1. Zastosowanie azotu i jego związków (6’)
 2. Zastosowanie kwasów i ich znaczenie w życiu codziennym – kwas solny (9’)
 3. Zastosowanie kwasów i ich znaczenie w życiu codziennym – kwas siarkowy  (7’)
 4. Zastosowanie kwasów i ich znaczenie w życiu codziennym – kwas azotowy (6’)
 5. Produkcja i zastosowanie wodorotlenków litowców i berylowców (10’)
 6. Świat soli (7’)
 7. Niektóre surowce mineralne i ich zastosowanie (17’)
 8. Ditlenek krzemu, jego właściwości i zastosowanie (9’)
 9. Produkcja szkła (9’)
 10. Wielki piec (5’)
 11. Zastosowanie metanu (4’)
 12. Przeróbka ropy naftowej (6’)
 13. Fermentacja alkoholowa (6’)
 14. Zastosowanie kwasów karboksylowych i estrów (7’)
 15. Produkcja margaryny (7’)
KASETA 496
 1. Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza (12’)
 2. Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery (7’)
 3. Rola dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy – ochrona środowiska (9’)
 4. Występowanie i rola wody w przyrodzie (7’)
 5. Oczyszczanie wody (7’)
 6. Kwaśne deszcze, powstawanie i skutki (13’)
 7. Przyczyny i skutki zanieczyszczenia  gleby (10’)
 8. Węgiel kamienny – rachunek zysków i strat (9’)
 9. Skutki rozwoju motoryzacji (8’)
 10. Katastrofy ekologiczne (11’)
KASETA 497
 1. Twardość wody (9’)
 2. Skutki nadmiernego stosowania środków piorących (7’)
 3. Rola tłuszczów w żywieniu (7’)
 4. Produkcja papieru (10’)
 5. Utylizacja wyrobów z tworzyw sztucznych (7’)
 6. Pierwiastki chemiczne w organizmie człowieka (7’)
 7. Toksyczne metale ciężkie (9’)
 8. Promieniowanie jądrowe (7’)
 9. Dziura ozonowa (5’)
 10. Chemia środków spożywczych (12’)
KASETA  498
 1. Smog kwaśny i fotochemiczny (6’)
 2. Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery – efekt cieplarniany (5’)
 3. Znaczenie chlorofilu w procesie fotosyntezy (7’)
 4. Właściwości wody i jej zasoby (7’)
 5. Rodzaje wód  w Polsce (8’)
 6. Chemia kwaśnych deszczy (13’)
 7. Chemiczne skażenie gleby (14’)
 8. Węgiel kamienny i brunatny – skutki nadmiernej eksploatacji złóż (9’)
 9. Zanieczyszczenie środowiska gazami spalinowymi (12’)
 10. Przyczyny i skutki katastrof ekologicznych (11’)
KASETA 499
 1. Twardość wody, sposoby jej usuwania (9’)
 2. Czy środki piorące mogą być nieprzyjemne dla środowiska (10’)
 3. Biologiczne znaczenie tłuszczów (11’)
 4. Etapy przemysłowej produkcji papieru (11’)
 5. Utylizacja odpadów (10’)
 6. Pierwiastki  biogeniczne (7’)
 7. Organizm człowieka a toksyczne metale ciężkie (9’)
 8. Promieniowanie jądrowe – sposoby wykorzystania (7’)
 9. Gaz zwany ozonem (6’)
 10. Naturalne substancje toksyczne w żywności (10’)
KASETA 588 DOŚWIADCZENIA  CHEMICZNE
 1. Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks (10’)
 2. Właściwości benzenu (11’)
 3. Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych alkilowych i akrylowych (20’)
 4. Reakcje charakterystyczne fenoli (14’)
 5. Otrzymywanie i właściwości aldehydów (12’)
 6. Otrzymywanie i właściwości ketonów (12’)
 7. Aminy (13’)
 8. Odróżnianie glukozy od fruktozy (7’)
 9. Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu i polimeryzacja monomeru (6’)
 10. Otrzymywanie żywic w reakcji polikondensacji (10’)
KASETA 589
 1. Szybkość reakcji i równowaga chemiczna (10’)
 2. Ciepło reakcji zobojętniania, rozpuszczania i krystalizacji (7’)
 3. Stężenie roztworów (9’)
 4. Dysocjacja (10’)
 5. Właściwości pierwiastków a ich miejsce w układzie okresowym (9’)
 6. Alotropia pierwiastków chemicznych  (6’)
 7. Wiązania chemiczne (12’)
 8.  Katalizacja i katalizatory (11’)
 9. Dyfuzja, osmoza, koloidy (11’)
 10.  Elektroliza (8’)
KASETA 416-417 KUCHNIA
 1. Pranie (10’)
 2. Herbata (17’)
 3. Dlaczego więdną rośliny? (15’)
 4. Światło (25’)
 5. Gra w kolory (10’)
 6. Twarde powietrze (13’)
 7. Lampki choinkowe (13’)
 8. Skąd płynie prąd (13’)
 9. Pali się (11’)
 10. Jak przetkać zlew? (19’)
 11. Kryształy wokół nas (10’)
 12. Hydraulicy (11’)
 13. Cuda w zlewie (14’)
 14. Historia świecy (15’)
 15. Foto (10’)
 16. Cuda w zlewie (c.d.) (15’)
 17. Jak biegnie światło? (14’)
 18. Rozmowa z cieniem (16’)
 19. Dlaczego czajnik śpiewa? (24’)
 20. Wybuch w garnku (15’)
PAKIET 651-652 KUCHNIA cz.2
 1. Białko (15’)
 2. Tłuszcz (15’)
 3. Mleczne tajemnice (15’)
 4. Jaka jest biel? (15’)
 5. Rozpuszczanie (15’)
 6. Optyka dla każdego (15’)
 7. Zamiast lodówki  (15’)
 8. Przepis na sałatkę (15’)
 9. Odkurzanie (15’)
 10. Bezy (15’)
 11. Antyfizyka, czyli ... (15’)
 
ZBIORY WYDZIAŁU MULTIMEDIALNEGO PBW W SŁUPSKU
Ul. JARACZA 18 A, 76 - 200 SŁUPSK 
TEL. 842-35-64, e-mail: multimedia@pbw.slupsk.pl