Nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza w Filii nr 1 w Bytowie

Słupsk, dnia 21.08.2019 r.

 

Dyrektor

 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku

ogłasza nabór na stanowisko

nauczyciela – bibliotekarza w wymiarze pełnego etatu

w  Filii Nr 1 w Bytowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku

Na stanowisko nauczyciela-bibliotekarza może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania  wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.)

 1. Wymagania dotyczące nauczyciela – bibliotekarza:
 1. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) bibliotekoznawstwa oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 3. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
 4. spełnia warunki, w tym warunki zdrowotne, niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela
 1. Oferty osób składających aplikacje powinny zawierać:
 1. aktualny kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (posiadane kwalifikacje) oraz kopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
 3. oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie
 4. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych
 6. oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe  i nie toczy się przeciwko  niemu postępowanie dyscyplinarne
 8. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 pkt 3 KN w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o którym mowa w art. 76 ust.1 pkt 4 KN. 

INNE INFORMACJE:

 1. o zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub elektronicznie; oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane
 2. z kandydatem wyłonionym w konkursie zostanie zawarta umowa o pracę w wymiarze 1 etat (35 godz/tydz.)

 

 

 1. dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego  akt osobowych
 2. dokumenty pozostałych osób zostaną zniszczone komisyjnie lub zwrócone na wniosek zainteresowanych poprzez odbiór osobisty w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku naboru, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej
 3. miejsce  wykonywania pracy: Filia nr 1 w Bytowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku
 4. planowane zatrudnienie: od 1 września 2019 r.
 5. osoby do kontaktu: Jolanta Kazimierczyk, tel. 59/848883, Jolanta Tkacz- tel. 59/8422705

 

Osoby zainteresowane mogą dostarczyć komplet dokumentów osobiście lub przesłać pocztą w terminie  do 28 sierpnia 2019 roku na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 18 a, z dopiskiem na kopercie „Nabór – nauczyciel-bibliotekarz”

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni w formie elektronicznej lub telefonicznie.

                                                                                                                     Dyrektor

                                                                                                          Agata Szklarkowska

 

Ogłoszenie z załącznikami

Kwestionariusz osobowy