Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców

 
Rode Danuta „Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców”
 
W pięciu rozdziałach publikacji autorka podjęła próbę dokonania psychologicznej charakterystyki mężczyzn i kobiet dokonujących aktów przemocy w bliskich relacjach, wyróżnienia typów sprawców przemocy mężczyzn i kobiet na podstawie profilu wybranych cech osobowości i temperamentu, ukazano także motywy ich postępowania. Opisano  również  psychologiczne  mechanizmy  zachodzące  w  relacji  sprawca – ofiara w związkach z problemem przemocy, mające często formy i cechy procesu uzależnienia.
 
Rozdziały to:
  • Przemoc domowa. Dylematy definicyjne i ustalenia teoretyczne uwarunkowań
  • Charakterystyka sprawców przemocy domowej
  • Relacje w związku z problemem przemocy – mechanizm uzależnienia
  • Model diagnozy motywacji  sprawstwa przemocy w relacjach rodzinnych
  • Konstatacje końcowe