Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych

„Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych”.
Pod red. Teresy Rostowskiej, Aleksandry Lewandowskiej-Walter
 
Rodzina jest podstawową komórką społeczną, wspólnotą osób, która cechuje się niepowtarzalnym i jedynym w swoim rodzaju układem relacji międzyludzkich, stanowiących nieodzowną potrzebę każdego człowieka i część jego życia. Monografia składa się trzech następujących obszarów tematycznych: Relacje rodzinne  w kontekście  współczesnych  przemian  społecznych; Relacje rodzinne w kontekście rozwoju indywidualnego; Relacje rodzinne w kontekście zdrowia. Podzielona jest na rozdziały:
 
 • Specyfika funkcjonowania podsystemu rodzicielskiego we współczesnej rodzinie
 • Relacje rodziców z dzieckiem prenatalnym
 • Postrzeganie relacji i postaw rodzicielskich przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi
 • Rola dziadków we współczesnym systemie rodzinnym
 • Relacje międzypokoleniowe w rodzinie: rola dziadków w percepcji wnuków w wieku szkolnym
 • Wybrane uwarunkowania jakości życia małżeńskiego u bezdzietnych kobiet i mężczyzn
 • Rozwody jako niepokojące zjawisko współczesności. Psychologiczna perspektywa badań
 • Relacje pomiędzy rolami rodzinnymi a pracą zawodową
 • Praca zawodowa rodziców poza granicami kraju a poziom spójności rodziny
 • Rola relacji między rodzeństwem w procesie kształtowania się tożsamości
 • Temperament i struktura rodziny a nieprzystosowanie społeczne adolescentów w klasie szkolnej
 • Między normom a patologią, czyli zawiłe drogi trajektorii rozwojowej psychopatii
 • Choroby dermatologiczne jako czynniki ryzyka zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny
 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodzin zmagających się ze stwardnieniem rozsianym
 • Stan cywilny a nasilenie problemów zdrowia psychicznego u osób starszych