Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy:
  1. Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w działalności kulturalno-oświatowej oraz nowoczesnej edukacji czytelniczej i medialnej

  2. Współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia

  3. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

  4. Unowoczesnianie bazy dydaktycznej placówek kulturalno-oswiatowych

  5. Udzielanie pomocy w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży

  6. Wspieranie inicjatyw ułatwiających integrację placówek oświatowo-wychowawczych województwa pomorskiego.


Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji: