Wydziały Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku

 
Zachęcamy do wypożyczania książek, czytania prasy, czasopism, oglądania wystaw, korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu.
Zadania Wydziału Udostępniania:
 • udostępnia książki w formie wypożyczeń bezpośrednich (w wypożyczalni i czytelni)
 • udostępnia czasopisma w czytelni (wykaz czasopism)
 • udostępnia zbiory w formie wypożyczeń międzybibliotecznych (za pośrednictwem innych bibliotek)
 • udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych
 • prowadzi listę pozycji poszukiwanych przez odbiorcę
 • promuje zbiory w formie wystaw stałych i czasowych
 • prowadzi lekcje biblioteczne
 • skanuje fragmenty publikacji na prośbę Czytelników
 • prowadzi rezerwacje książek poszukiwanych przez Czytelników
 • współpracuje z przedstawicielami instytucji oświatowych regionu
 • prolonguje zbiory znajdujące się na kontach Czytelników (wg zgłoszenia Czytelników)
 • prowadzi promocję usług i zbiorów biblioteki w formie udziału w radach pedagogicznych w placówkach oświatowych regionu
 • promuje działania PBW w Słupsku na ogólnopolskich portalach internetowych
 • prowadzi Facebook’a
 • realizuje program zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci w szpitalu
 • włącza się w ogólnopolskie akcje promocji czytelnictwa
Dane kontaktowe:
tel. 59 840 26 60
e-mail: wypozyczalnia@pbw.slupsk.pl

 

Tu tworzymy wirtualny katalog i gromadzimy realny księgozbiór

Zadania Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

 • gromadzi księgozbiór oraz czasopisma zgodnie z profilem biblioteki, obowiązującymi aktami prawnymi, założeniami polityki edukacyjnej państwa oraz wniosków z analizy potrzeb edukacyjnych i czytelniczych
 • pozyskuje nowości książkowe drogą planowych zakupów lub darowizn od instytucji i osób prywatnych
 • analizuje potrzeby edukacyjne i czytelnicze wynikające ze stawianych placówkom oświatowym  wymagań  
  w zakresie nauczania i wychowania, nadzoru pedagogicznego, zarządzania szkołą oraz doskonalenia
  (z uwzględnieniem zapotrzebowania sieci współpracy i samokształcenia) oraz instytucji wspierających
  rozwój szkół i przedszkoli
 • prowadzi ewidencję sumaryczną i jednostkową wpływów i ubytków księgozbioru
 • opracowywuje zbiory pod względem formalnym i rzeczowym z wykorzystaniem różnych języków wyszukiwawczych
 • tworzy komputerową bazę danych w programie VIRTUA
 • współtworzy katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich w ramach współpracy z NUKAT
 • wspomaga nauczycieli bibliotekarzy w zakresie zadań merytorycznych
Dane kontaktowe: 
tel. 59 8422705 wew.41
e-mail: opracowanie@pbw.slupsk.pl
             gromadzenie@pbw.slupsk.pl

 

W naszym Wydziale pomożemy Ci rozwiać wszelkie bibliotekarskie wątpliwości

Zadania Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego

 • tworzy, uzupełnia i przetwarza dane (opracowanie bibliograficzne artykułów z czasopism i wybranych
  książek gromadzonych w PBW),
 • sporządza i drukuje zestawienia bibliograficzne na podstawie kartoteki zagadnieniowej na zamówienia
  instytucji oświatowych, nauczycieli oraz czytelników indywidualnych,
 • udziela informacji i porad w zakresie posługiwania się warsztatem informacyjnym Biblioteki,
 • udziela użytkownikom kompleksowej pomocy w poszukiwaniu materiałów na określone tematy,
 • organizuje wystawy, spotkania autorskie, konferencje i inne imprezy promujące książkę i czytelnictwo,
 • organizuje konferencje i seminaria biblioteczne, warsztaty metodyczne i szkoleniowe dla nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia,
 • współpracuje z instytucjami kształcącymi, dokształcającymi oraz doskonalącymi nauczycieli, a także innymi bibliotekami,
 • prowadzi lekcje i zajęcia biblioteczne,
 • prezentuje działalność PBW w lokalnych mediach, dba o jej promocję poprzez przygotowywanie informatorów, ulotek itp.,
 • opracowuje nowości książkowe na stronę www Biblioteki oraz do „Informatora Oświatowego”,
 • przygotowuje tematyczne zestawienia bibliograficzne do „Informatora Oświatowego”,
 • koordynuje działalność informacyjną Biblioteki,
 • organizuje cykliczną imprezę kulturalną pn. „Pomorska Wiosna Literacka"
Dane kontaktowe:
tel.  59 8488839
tel.  59 8422705 wew.39
e-mail: informacja@pbw.slupsk.pl
               promocja@pbw.slupsk.pl

 

Zapraszamy po filmy, które uczą, bawią  lub skłonią do refleksji…

Zadania Wydziału Multimedialnego:

 • gromadzi, opracowuje i udostępniania bezpłatne zbiory multimedialne
 • na bieżąco śledzi polski rynek wydawniczy
 • sporządza komputerowy rejestr zbiorów w programie Patron
 • tworzy bazy zbiorów w programie Virtua
 • współtworzy katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich w ramach współpracy z NUKAT
 • prowadzi indywidualne oraz grupowe projekcje filmów
 • opracowuje oraz udostępnia zestawienia tematyczne
 • udziela informacji o zbiorach (także drogą telefoniczną lub mailową)
 • opracowuje informatory
 • oferuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom oraz nauczycielom usługę nieodpłatnego dostępu
  do Internetu;
 • dokumentuje realizowane zadania
 • prowadzi działalności marketingową w placówkach oświatowych, opiekuńczo–wychowawczych, urzędach
  i instytucjach na terenie miasta Słupska.
Dane kontaktowe: 
tel. 59 8423564
e-mail: multimedia@pbw.slupsk.pl
 
Oferta Wydziału:
W ramach  kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych Wydział Multimedialny gromadzi zbiory
do wykorzystania w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli wszystkich typów i szczebli kształcenia.

Tu znajdziesz nowości. 

Płyty DVD/CD, filmy video oraz zestawienia z następujących zakresów tematycznych: