Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.pbw.slupsk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu
  • brak wersji kontrastowej
  • część linków nie posiada opisów alternatywnych
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących

Wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Janowski, rjanowski@pbw.slupsk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 8422705. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku prowadzi działalność w pięciu lokalizacjach:
1. Słupsk, ul. Jaracza 18 A, która jest główną siedzibą Biblioteki;
2. Bytów, ul. Wąska 12 Filia nr 1 PBW
3. Człuchów, Os. Wazów 1 Filia nr 2 PBW
4. Lębork, ul. Dygasińskiego 14 Filia nr 3 PBW
5. Miastko, ul. B. Chrobrego 7 Filia nr 4 PBW

1. Budynek główny Słupsk, ul. Jaracza 18 A. Wejście do budynku od ul. Jaracza możliwe schodami, przy wejściu bocznym od ul. Lutosławskiego zamontowany jest podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku jest dźwig platformowy pochyły samoobsługowy do przewozu osób na wózkach inwalidzkich umożliwiający dojazd do wydziałów usytuowanych na parterze. Wewnątrz schody pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku znajduje się parking dla petentów oraz wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Budynek Bytów, ul. Wąska 12. Wejście do budynku na poziomie chodnika. Wewnątrz schody pozwalające dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

3. Budynek Człuchów, os. Wazów 1. Wejście do budynku możliwe tylko schodami. Wewnątrz korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking dla petentów.

4. Budynek Lębork, ul. Dygasińskiego 14 (lokal w Liceum ogólnokształcącym Nr 1). Wejście do budynku możliwe tylko schodami. Wewnątrz schody pozwalające dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking dla petentów.

5. Budynek Miastko, ul. B. Chrobrego 7. Wejście do budynku na poziomie chodnika. Wewnątrz pomieszczenia 3 schody poniżej chodnika pozwalające dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking dla petentów.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie