Nauczanie języka polskiego jako języka obcego - studia podyplomowe

2021.05.17
SP Nauczanie języka polskiego jako obcego
 
Celem Studiów Podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego jest przygotowanie absolwentów do nauczania języka polskiego jako obcego w dwu możliwych ścieżkach: 

1. ścieżka pierwsza (nauczycielska) – absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego w szkole na I, II, III i IV etapie lub odrębnie na każdym etapie nauczania (zależnie od wstępnych kwalifikacji uczestników studiów) oraz jest przygotowany do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym migrantów); 

2. ścieżka druga dokształcająca (lektorska) – absolwent jest przygotowany do nauczania języka polskiego jako obcego tylko na kursach dla cudzoziemców (w tym migrantów). 

Program studiów odpowiada grupie przedmiotów E z załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450). 

Absolwent Studiów Podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego posiada kwalifikacje cząstkowe przypisane do 7 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 
Więcej szczegółów [zobacz]