Ogłoszenie o zamówieniu - zakup urządzenia do fumigacji.

PBW-0682-2/2020                                                                                                                                     Słupsk, dnia 11.12.2020 r.
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku,
ul. Jaracza 18 a,
76-200 Słupsk.
 
Ogłoszenie o zamówieniu
[wersja pdf - pobierz]
 
na „zakup urządzenia do fumigacji w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w  ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego”, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.04. Zdrowie na rynku pracy”.
 
I. Zamawiający
Województwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
NIP: 583-31-63-786
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, ul. Jaracza 18 a, 76-200 Słupsk
 
II. Procedura udzielenia zamówienia
Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro zgodnie z zasadą konkurencyjności
 
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia do fumigacji w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w  ramach realizowanego przez PBW projektu pt. „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego”
Kategoria CPV: 39330000-4 – urządzenia dezynfekujące
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 • przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych,
 • produkt medyczny przeznaczony do powierzchni znajdujących się w: gabinetach medycznych, szpitalach, szkołach oraz innych budynkach użyteczności publicznej;
 • Urządzenie przeznaczone do walki z Covid-19, wykorzystywane będzie do dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze ok. 300 m3 metodą suchej mgły;
 • urządzenie wolnostojące z kablem zasilającym;
- pojemność zbiornika cieczy minimum 1 litr;
- na kółeczkach;
- konstrukcja ze stali nierdzewnej lub innej równoważnej;
- intuicyjna obsługa urządzenia
 • zasilanie urządzenia 230V, moc min. 1000W
 • urządzenie powinno posiadać normę NFT 72 281,
 • urządzenie powinno posiadać potwierdzoną badaniami skuteczność w likwidacji wirusów, bakterii, grzybów, sporów,
 • urządzenie powinno umożliwiać przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym,
 • urządzenie powinno rozpraszać środek dezynfekcyjny w postaci suchej mgły – wielkość kropli do 20 mikronów,
 • średni wydatek środka dezynfekcyjnego – do 20 l/h,
 • Ustawienie kubatury za pomocą panelu dotykowego z diodami LED
 • możliwość zastosowania dowolnego środka do dezynfekcji,
 • gwarancja minimum 24 miesiące
 
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania : do 28.12.2020 r.
 
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami .
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (nr faksu Zamawiającego 59/8402661 lub drogą elektroniczną (na adres e-mail Zamawiającego: administracja@pbw.slupsk.pl
 2. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do udzielania informacji jest:  Jolanta Kazimierczyk tel. 059 8422705 (administracja@pbw.slupsk.pl).
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Do oferty należy dołączyć:
 • formularz ofertowy– dokument powinien być złożony w oryginale (załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego),
 • kartę katalogową oferowanego przedmiotu zamówienia lub inny dokument  ze zdjęciem zawierający nazwę i model oraz certyfikat.
 1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwale i czytelnie, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody
  na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
 1. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
 2. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym oraz innych złożonych dokumentach powinny być czytelne.
 3. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego.
 5. Wykonawca powinien umieścić na kopercie nazwę firmy oraz adres.
 6. Koperta powinna być szczelnie zamknięta, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty, przed jej otwarciem. Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji przypadkowego lub omyłkowego otwarcia lub odczytania zawartości oferty, która nie była opakowana, lub której opakowanie nie było opisane lub zabezpieczone w sposób należyty.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz tytuł oferty:
Oferta na dostawę urządzenia do fumigacji pomieszczeń
 
VII Warunki udziału w postępowaniu
 1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
 2. Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
 3. W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
•  posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji,
•  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 1. Miejsce składania ofert:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
ul. Jaracza 18 a
76-200 Słupsk
pok.21
 1. Termin składania ofert: 21.12.2020 godz. 13.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.202020 r. godz. 13.15  w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
IX. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową jego realizacją.
 2. Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając  doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.
 3. Ceną oferty jest cena brutto zawierająca podatek VAT.
 4. Cena oferty winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 
cena: waga 80% (PK1),
PK1 = [CN / CR x 80%] x 100 pkt.
CN – najniższa oferowana cena,
CR – cena oferty rozpatrywanej.
Zamawiający w tym kryterium przyzna maksymalnie 80 pkt.
 
Okres gwarancji: waga 10% (PK2)
PK2 = [GR / GN x 10%] x 100 pkt.
GR – rozpatrywany okres gwarancji,
GN – najwyższy okres gwarancji.
Zamawiający w tym kryterium przyzna maksymalnie 10 pkt.
 
Możliwość zastosowania dowolnego środka do dezynfekcji: waga 10% (PK3),
Nie – 5 pkt.
Tak – 10 pkt.
Zamawiający w tym kryterium przyzna maksymalnie 10 pkt.
 
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 
X. Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:
 • jej treść nie będzie odpowiadać treści Ogłoszenia o zamówieniu,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; przy czym jeżeli zaoferowana cena będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Wykonawca zostanie wezwany do udzielenia wyjaśnień w tym zakresie;
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 
XI. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni zamówienie jeżeli:
 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający podejmie decyzję o zwiększeniu tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym
 • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Załączniki:
 1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy [pobierz]
 2. załącznik nr 2 – projekt umowy [pobierz]
 3. załącznik nr 3 - Oświadczenie [pobierz]
 4. załącznik nr 4 - Oświadczenie [pobierz]
 5. Klauzula informacyjna [pobierz]