VI edycja Konkursu „Nauczyciel Pomorza”

2021.06.16
VI edycja Konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego
„Nauczyciel Pomorza”
 
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu, w którym w sposób symboliczny wyróżnieni zostają nauczyciele będący, poprzez swoją działalność, przykładem dla swoich koleżanek i kolegów.
Od kilku lat pod auspicjami Marszałka Województwa Pomorskiego doceniani są wybitni nauczyciele z pomorskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Samorząd Województwa Pomorskiego.
W imieniu Marszałka realizacją Konkursu zajmuje się Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku.
 
Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury wszechstronnych nauczycieli, którzy z pasją realizują działania dydaktyczne i wychowawcze, swoją postawą  wspierają i inspirują innych pedagogów, a ponadto wykazują się zaangażowaniem w sprawy środowiska lokalnego.
 
Komisja Konkursowa  spośród  nadesłanych  zgłoszeń  wybierze  10 finalistów, spośród których wyłonionych zostanie 5 laureatów Konkursu. Jeden otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2021″ oraz statuetkę, pozostali – wyróżnienia. W uzasadnionych przypadkach, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur, Komisja Konkursowa może rekomendować Marszałkowi kandydatów do otrzymania wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w jednym z pięciu kryteriów wskazanych w Regulaminie. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne.
 
Z wnioskiem o nadanie tytułu może wystąpić: dyrektor przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa.
 
Wnioski można składać do 31 lipca br.
 
Finaliści zostaną wyłonieni do końca września. O miejscu i terminie wręczenia nagród rekomendowani Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 
Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować, przesłać do bazy, podpisać i wraz z załącznikiem nr 1 przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:  Konkurs „Nauczyciel Pomorza” w 2021 roku na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk (odpowiedzialnej w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego za organizację Konkursu).
O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
 
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku):
tel.: 58 344 01 68 wew. 101 lub 106;