VIII Międzyszkolny Konkurs Poetycki organizowany przez ZSMiL (Mechanik) w Słupsku

2015.03.02

 
MIĘDZYSZKOLNY   KONKURS  POETYCKI
Regulamin  VIII konkursu poetyckiego
organizowanego przez ZSMiL (Mechanik) w Słupsku
  1.  Konkurs adresowany jest do uczniów słupskich szkół ponadgimnazjalnych  oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatu słupskiego. Patronat nad konkursem od 2013 r. objęła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku i Stowarzyszenie Edukacyjne „Volumin”. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje senator RP Kazimierz Kleina. Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i życiu, odkrywanie młodych talentów, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji.
  2. Warunkiem  uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie trzech wierszy o tematyce  dowolnej w 3 egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego wraz z wersją elektroniczną na płycie, które nie były dotąd nigdzie publikowane.  
  3. Do każdej pracy, opatrzonej pseudonimem, należy dołączyć osobną, zaklejoną kopertę z tym samym pseudonimem, w której powinna się znaleźć informacja o danych osobowych Autora (imię i nazwisko, klasa,  dokładny adres szkolny oraz domowy).Wiersze oceniać będzie profesjonalne jury, składające się   z poetów, nauczycieli j. polskiego, przedstawicieli PBW w Słupsku i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Volumin”. Prace bez godła  lub oznaczone inaczej oraz niespełniające wymogów  nie będą brane pod uwagę.
  4. Prace konkursowe należy przynosić do biblioteki ZSM iL w Słupsku od 15.02.2015 r. do 30.03. 2015 r., albo przesyłać na adres szkoły: ZSM i L  w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Niedziałkowskiego 2, z dopiskiem na kopercie:„Konkurs poetycki” p. Katarzyna Nazaruk (koordynator).
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.04.2015 r. Wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów odbędzie się pod koniec kwietnia 2014r., o czym uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie. Na uroczystość wręczenia nagród uczestnicy i ich opiekunowie przyjeżdżają na  własny koszt.
  6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Dodatkową nagrodą będzie publikacja wierszy na łamach Gazety Kaszubskiej, a także zaproszenie na warsztaty poetyckie organizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku   i Stowarzyszenie Edukacyjne „Volumin”.
  7. Wszystkie aktualne informacje o przebiegu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej  ZSMiL w Słupsku.
  8. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela koordynator Katarzyna  Nazaruk,  tel. 059-8424831.
  9. Nadesłanych prac nie zwracamy.