Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369),  do zadań biblioteki pedagogicznej należy:
 
• organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
• organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi
  bibliotekami,
• organizowanie i prowadzenie sieci współpracy oraz samokształcenia dla nauczycieli.

W ramach  wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku proponuje różne formy wspierania pracy szkół i placówek oświatowych:

Cyfrowe Wyszukiwanie Bibliografii - prezentacja [podbierz]

   • gromadzenie literatury specjalistycznej z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki,
   • opracowywanie zestawień bibliograficznych na określony przez placówkę/szkołę  temat,
   • konsultacje dla nauczycieli z zakresu organizacji i zarządzania biblioteki szkolnej,
   • wymianę doświadczeń w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
   • warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli,
   • otwarte zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na różnych etapach nauczania,
   • konferencje edukacyjne, konkursy, programy edukacyjne dla nauczycieli i uczniów.
 
Szczegółowe informacje o podejmowanych przez bibliotekę działaniach zamieszczane są w działach
Aktualności i Wspomaganie szkół i placówek oświatowych.
 
 
Kontakt:
Wioletta Pająk
wspomaganie@pbw.slupsk.pl
Dorota Czapiewska
d.czapiewska@pbw.slupsk.pl
Wydział Wspomagania Edukacji
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku
tel. 59 84 888 39