Zapytanie ofertowe - dostawa bonów towarowych na zakup pomocy edukacyjnych

PBW-I-331-6/ 2018                                                                                                                                 Słupsk, dnia 05.09.2018 r.
                                                                                                                                              
 
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzku w Słupsku.
zaprasza
 
do złożenia oferty na dostawę:
bonów towarowych, tj. bonów podarunkowych jako bonów płatniczych przeznaczonych na zakup pomocy edukacyjnych dla wyróżnionych uczestników Konkursu na prezentację multimedialną pn. „Pomorskie drogi do Niepodległej”, którego organizatorem jest  Zarząd Województwa Pomorskiego, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego.
 
Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 Ustawy z 29 stycznia 2004r.), ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, ul. Jaracza 18 a, 76-200  Słupsk, tel. 59 84227-05  fax. 59 8402-661,  www.pbw.slupsk.pl
 
II. Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 207 bonów towarowych, tj. bonów podarunkowych jako bonów płatniczych przeznaczonych na zakup pomocy edukacyjnych o łącznej wartości 19.200,00 zł brutto, w tym:
1) 177 bonów o wartości łącznej 17.700,00 brutto (każdy o nominale 100,00 zł ),
2)  30  bonów o wartości łącznej  1.500,00 brutto  (  każdy o nominale 50,00 zł).
 
III. Wytyczne dotyczące realizacji zamówienia
1. Wykonawca dostarczy bony do siedziby zamawiającego na własny koszt i własne ryzyko.
2. Bony edukacyjne jako bony płatnicze będą uprawniały do bezgotówkowego zakupu pomocy edukacyjnych co najmniej takich towarów jak: podręczniki, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, multimedia edukacyjne.
3. Wykonawca zapewni możliwość płatności bonami w stacjonarnych placówkach handlowych na terenie województwa pomorskiego.
4. Zamawiający nie uznaje za sklepy i placówki handlowo-usługowe placówki typu kioski z prasą, sklepy spożywcze, itp., jako nie zapewniające szerokiego wyboru artykułów edukacyjnych.
5. Zamawiający nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Okres ważności bonów nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia ich przekazania.
7. Wykonawcy nie mogą oferować bonów z upustem.
8. Cena oferty winna być ceną brutto zawierającą podatek VAT.
9. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
 
III. Kryteria wyboru oferty
Lp.
Kryterium
Waga
Sposób oceny oferty
1
Cena
20%
PK1=(CN/CR)x20%x100
PK1 – liczba punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty
2
Dostępność
80%
Liczba stacjonarnych obiektów handlowych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego z możliwością realizacji bonów edukacyjnych.
PK3=(LR/LW)x60%x100
PK3 – liczba punktów dla kryterium
LW – najwyższa oferowana liczba sklepów
LR – liczba sklepów z oferty
V. Miejsce, termin i sposób składania ofert
  1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pbw.slupsk.pl do 11 września  2018 r. do godz. 14:00.
  2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania oraz zawierać wszystkie załączniki zgodne z wzorami załączonymi do wzoru formularza ofertowego.
  3. Oferta musi zawierać:
1) Imię i nazwisko Wykonawcy oraz nazwę, jeśli oferent prowadzi działalność gospodarczą pod określona nazwą;
2) Adres lub siedzibę Wykonawcy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz NIP;
3) Oferta uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia;
4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami.
 
   4. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
   5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego 
       postępowania.
   6. Pracownikiem   uprawnionym   do  kontaktowania  się  z  Wykonawcami   jest  Jolanta  Kazimierczyk   tel. 
       59/84227-05, administracja@pbw.slupsk.pl
   7. Istotne   dla   stron   postanowienia   określone  są   w   projekcie   umowy   stanowiącej  załącznik   Nr 2 do
       zaproszenia.
   8. Zamawiający powiadomi  Wykonawców o wyniku postępowania za pośrednictwem  strony internetowej
       Zamawiającego.
 
W załączeniu:
 
                                                                                                                                                             Dyrektor
                          Agata Szklarkowska