ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę pakietu środków ochronnych przeciwdziałających COVID-19

PBW-0682-3/2020                                                                                                                                    Słupsk, dnia 17.12.2020 r.
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku,
ul. Jaracza 18 a, 76-200 Słupsk.
tel. 59/8422705
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.12.2020 r.
 
na „dostawę pakietu środków ochronnych przeciwdziałających COVID-19 w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w  ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego”, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.04. Zdrowie na rynku pracy”.
 
Zamawiający
Województwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
NIP: 583-31-63-786
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, ul. Jaracza 18 a, 76-200 Słupsk
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy
 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, ul. Jaracza 18 a, 76-200 Słupsk
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietu środków ochronnych przeciwdziałających COVID-19 w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w  ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego”, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2.
 
2) Nazwa i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
35113400- 3 Odzież ochronna i zabezpieczająca
18424300- 0 Rękawice jednorazowe
33199000- 1 Odzież medyczna
18100000- 0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18114000- 1 Kombinezony
33631600- 8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33140000- 3 Materiały medyczne
33770000- 8 Artykuły higieniczne z papieru
39330000- 4 Urządzenia dezynfekujące
33190000- 8 - różne urządzenia i produkty medyczne
33190000 -7 – urządzenia dla ciała
 
3.  NAZWA PROJEKTU
„Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.
 
4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29.12.2020 r.
 
5.  MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, ul. Jaracza 18 a, 76-200 Słupsk
 
6.  WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego i po wykonaniu zadania przez Dostawcę Zamawiający zapłaci Dostawcy za zakupione środki ochronne przelewem na konto bankowe wskazane przez Dostawcę na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej/ego faktury/rachunku.
 2. Umowa z Dostawcą jest wymagana – Załącznik Nr 4.
 3. Dostawca wystawi fakturę zgodnie z zamówieniem.
 4. Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół odbioru środków ochrony osobistej, podpisany przez obie strony przedmiotu zamówienia, potwierdzającego zrealizowanie dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia stanowiący Załącznik Nr 3.
 5. Rozliczenie  nastąpi  w oparciu o prawidłowo  wystawioną  pod względem formalnym i rachunkowym fakturą VAT i dołączonym protokołem odbioru środków ochrony osobistej.
7.  ZALICZKI
 1. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek, faktur pro-forma, wcześniejszych płatności w częściach na poczet wykonania zamówienia. Płatność nastąpi    po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 2. Cena jest niezmienna, stała na czas trwania realizacji zamówienia.
8.  KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB WYBORU OFERTY
 1. Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie. Należy podać cenę brutto, zgodnie z przedmiotem zamówienia:            Cena – najniższa cena oferty 100% = 100 pkt.
 2.  Koszt dostawy ponosi Dostawca.
 3. Cenę za przedmio zamówienia Oferent przedstawia w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT.
 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.
9.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz zawierać własnoręczny podpis Oferenta.
10. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 1.  Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pbw.slupsk.pl w terminie do dnia 23.12.2020r. do godz. 10.00.  W temacie e-maila prosimy o wpisanie informacji: Oferta dostawa środków ochrony osobistej CIVID-19.
       Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.
 
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: https://www.pbw.slupsk.pl oraz na stronie BIP.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty, gdyż wpłynęły oferty o tej samej cenie Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą mieć ceny wyższej niż oferta pierwotna.
 4. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
12.  INFORMACJE DODATKOWE
 1. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień opisanych w pkt. 2 nie będzie przysługiwało Wykonawcom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów złożenia uczestnictwa w postępowaniu wywołanym zapytaniem ofertowym
 4. Grupa docelowa – pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku.
 5. Zamawiający nie przewiduje odpowiedzi na zapytania w niniejszym postępowaniu.
13.  KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych współpracujących Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Słupsku.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 18a, tel. 59 8422705, e-mail sekretariat@pbw.slupsk.pl;
 2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece można skontaktować kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iodo@pbw.slupsk.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
 1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
 
14. Osoba do kontaktu
Dodatkowych informacji udziela Jolanta Kazimierczyk pod numerem telefonu 59-8422705 wew. 37 lub adresem email: administracja@pbw.slupsk.pl  8:00 – 14:00).
 
 
Załączniki:
 1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy  [pobierz]
 2. Załącznik Nr 2 – szczegółowy opis zamówienia [pobierz]
 3. Załącznik Nr 3 - Protokół odbioru [pobierz]
 4. Załącznik Nr 4 – Umowa (wzór) [pobierz]
 5. Załącznik Nr 5 – Klauzula informacyjna [pobierz]

Unieważnienie zapytania ofertowego